Дэлхийн 85 орны 9000 инженерүүд, дээд эрдэмтэд болон шинжлэх ухааны докторууд бэлтгэсэн.

66 орны их дээд сургууль, аж ахуйн нэгж болон байгуулгуудын 208 хамтын ажиллагааны гэрээтэй.

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрийн 52 программууд  байгаа.