Өнөөдөр москвагийн Эрчим хүчний сургууль бол цахилгаан эрчим хүчний , цахилгаан техник, электроник,мэдээлэл зүйн салбаруудад ОХУ-ын хамгийн том техникийн их сургуулиудын нэг юм.

“Үндэсний эрдэм шинжилгээний их сургууль” «МЭХДС» нь 1946 оноос эхлэн гадаадын оюутнуудыг инженерийн болон шинжлэх ухааны чиглэлээр бэлтгэж эхэлсэн.

Өнөөдрийн байдлаар ҮЭШИС «МЭХДС» нь дэлхийн 68 орны оюутан болон аспирантуудыг сургаж байна.

Инженер болон шинжлэх ухааны боловсон хүчин амжилттай бэлтгэсэнд нь засгийн газрын 2 одон болон бусад гадаад улсын 6 одонгоор шагнасан. ҮЭШИС «МЭХДС» нь Олон улсын их сургуулиудын холбоо, дээд боловсролын холбоо, мэдээлэл зүй болон эрчим хүчний холбооны идэвхитэй байнгийн гишүүн юм. ​

Танилцуулга​​​​